Sunday, October 3, 2010

DAKWAH DAN TARBIYYAH


Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak  Islam. Kata dakwah merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja da'a-yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Orang yang menyampaikan dakwah disebut "Da'i" sedangkan yang menjadi obyek dakwah disebut "Mad'u". Setiap Muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah "Da'i".
1.Tarbiyyah
Proses tarbiyah tidak terlepas dari adanya daí dan madú atau murabbi dan mutarabbi, proses dan wajihah  (lembaga). Keduanya adalah hal yang harus ada dalam proses tarbiyah. Proses tarbiyah ini memiliki tahapan sebagai berikut:
   1.      tabligh (dakwah secara umum) sebagai alat propaganda
   2.     da'wah fardiyah (pendekatan personal) sebagai sarana pemilihan calon mutarabbi untuk dibina.
   3.      takwiniyah (pembentukan) sebagai sarana pembentukan  kader agar menjadi seorang muslim sejati yang memiliki dedikasi dan semangat juang tinggi dalam menda'wahkan islam.
   4.      tanfizhiyah (pelaksanaan) sebagai medan amal untuk berintraksi  dalam dunia da'wah.
2.Murabbi (Pendidik)
Berperanan sangat vital sebagai penanggungjawab jalannya proses tarbiyyah. Baik buruknya perkembangan madú tergantung dari usaha para daí maupun murabbi. Maka dari itu hendaklah seorang murabbi:
    *      memiliki kepribadian Islam dan dai
    *      memiliki fikrah (pola pikir) dan  yang benar tentang Islam, akidah yang dalam dan amal yang berkelanjutan.
    *      Memiliki tsaqofah islamiyah yang cukup dan menguasai madah (materi-materi) tarbiyah.
    *      berkepribadian membimbing, memabntu dan mempunyai pola hubungan sosial yang baik.
    *      mempunyai kecenderungan kepada dakwah.
3.Mutarabbi
Untuk dapat mengikuti proses tarbiyah dengan baik, maka seorang mutarabbi hendaknya memiliki karakter:
        *      berkepribadian hanif dan kesiapan menerima tarbiyah                                                                          *  memiliki niat yang kuat untuk merubah diri dan orang lain.
        *    bersih dari unsur yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain
        *   memiliki potensi untuk ambil bagian dalam membangun kejayaan umat.
4.Fiqhud-dakwah
Ilmu yang memahami aspek hukum dan tatacara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para muballigh bukan saja paham tentang kebenaran Islam akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan Risalah al Islamiyah.
5.Dakwah Fardiah
Dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, anjuran memberi contoh. Termasuk dalam hal ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada acara tahniah (ucapan selamat), dan pada waktu upacara kelahiran (tasmiyah).
6.Dakwah Ammah
Dakwah Ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khutbah (pidato).
Dakwah Ammah ini kalau ditinjau dari segi subjeknya, ada yang dilakukan oleh perseorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-soal dakwah.

0 comments:

Post a Comment

Subscribe Now: Feed Icon

Enter your email address:

Share

Share |

About Me

My Photo
Dakwah dan Tarbiyah
kelulusan : Ma'ahad Attarbiyah Al-Islamiyah (Dakwah) UKM (Usuluddin dan Falsafah)
View my complete profile

Rakan Blogger

Rakan Cyber

Powered by Blogger.

Album

Ziarah

Aktiviti

3/10/2010 - membina laman blog.

Ruangan Sembang

Masa Itu Kehidupan

Semangat Juang